Επιχειρήσεις


Λογιστικές Υπηρεσίες 

✓ Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
✓ Έλεγχος – έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων
✓ Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
✓ Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.
✓ Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Περιφέρεια, Επιμελητήρια).
✓ Συμφωνία ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ
✓ Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων  

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις 

  • Ίδρυση Εταιρείας

✓ Επιλογή εταιρικής μορφής
✓  Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ.
✓ Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
✓ Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
✓ Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.  

  • Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε)
  • Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε)
  • Ίδρυση Ομόρρυθμης - Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε-Ε.Ε)
  • Ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε)
  • Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης 


Διαχείριση Μισθοδοσίας 

✓ Υπολογισμός και έκδοση Μισθοδοσίας και σύνταξη των σχετικών λογιστικών άρθρων
✓ Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων σε ηλεκτρονική μορφή
✓ Κατάρτιση και αποστολή με ηλεκτρονική μορφή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, άλλων Κύριων καθώς και Επικουρικών ταμείων
✓ Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
✓ Δημιουργία και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων
✓ Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
✓ Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί  

Υποστήριξη Υλοποίησης Προγραμμάτων ΟΑΕΔ 

✓ Ενημέρωση για τρέχουσες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
✓  Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ  


 


 

Καμβουνίων 16, Τ.Κ. 15344  Γέρακας

Τηλ. 210 6618469

6981873958

petrosmanasis@hotmail.com